▶ [02/41] NÒNG NỌC ĐỨT ĐUÔI (LONG THẮNG) ✠ Nói Bằng Bụng (2009-2012) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

▶ [02/41] NÒNG NỌC ĐỨT ĐUÔI (LONG THẮNG) ✠ Nói Bằng Bụng (2009-2012) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường