▶ [09/41] XUÂN BÁC ÁI YÊU THƯƠNG (LONG THẮNG) ✠ Nói Bằng Bụng (2009-2012)✠Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

▶ [09/41] XUÂN BÁC ÁI YÊU THƯƠNG (LONG THẮNG) ✠ Nói Bằng Bụng (2009-2012)✠Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường