▶ [11/41] KHÓ ĐI MẸ DẮT CON ĐI (LONG THẮNG) ✠ Nói Bằng Bụng (2009-2012) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

▶ [11/41] KHÓ ĐI MẸ DẮT CON ĐI (LONG THẮNG) ✠ Nói Bằng Bụng (2009-2012) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường