Tình yêu thật là một tình yêu phải có 4 chuyện sau đây:
1. Chung 1 niềm tin.
2. Chung 1 lý tưởng.
3. Chung 1 ý chí.
4. Cùng nhìn về 1 hướng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*